21/01/2018 23:44 ו שבט התשעח
בשלח
18:31   17:18
הפטרה : שופטים - ד
ויכנע אלקים ומסיים ארבעים שנה
חול
Chahrit
שחרית
7:00 - 8:00
Chahrit (Dim)
שחרית יום א׳
9:00
Minha (Dim et Ven)
מנחה יום א׳ יום ו׳
13:25
Minha-Arvit
מנחה-ערבית
15mn avant la shkia
(Aujourd'hui 17:15)
Arvit
ערבית
20:00
שבת
Minha
מנחה
17:00
Arvit
ערבית
18:00 - 19:00
Père et fils
אבות ובנים
après le 1er Arvit
Chahrit
שחרית
7:00 - 9:00 - 9:50
Minha
מנחה
16:45
Arvit
ערבית
18:31
6:54
עלות השחר
7:26
טלית
8:33:49
הנץ החמה
9:58
סוף זמן שמע
10:47
סוף זמן שמע גרא
13:02
חצות היום
13:24
מנחה גדולה
15:38
מנחה קטנה
16:34
פלג המנחה
17:30
שקיעת החמה
18:12
צאת הכוכבים
18:42
לילה דרבנו תם