25/07/2017 04:29 ב אב התשעז
דברים
22:30   21:14
הפטרה : ישעיה - כ"ב
משא גיא חזיון ומסיים אמר ה' אלוקים צבאות
חול
Chahrit
שחרית
7:00 - 8:00
Chahrit (Dim)
שחרית יום א׳
9:00
Minha-Arvit
מנחה-ערבית
20:00
Arvit
ערבית
22:25
שבת
Minha
מנחה
19:45
Arvit
ערבית
20:00 - 21:00
Chahrit
שחרית
7:00 - 9:00 - 9:50
Minha
מנחה
20:30
Arvit
ערבית
22:30
4:01
עלות השחר
4:53
טלית
6:14:43
הנץ החמה
8:58
סוף זמן שמע
10:05
סוף זמן שמע גרא
13:56
חצות היום
14:35
מנחה גדולה
18:26
מנחה קטנה
20:02
פלג המנחה
21:38
שקיעת החמה
22:25
צאת הכוכבים
22:50
לילה דרבנו תם