25/02/2018 16:25 י אדר התשעח
19:24   18:15
כי תשא
הפטרה : מלכים א' - י"ח
וישלח אחאב ומסיים ה' הוא האלקים
פורים
Arvit
ערבית
19:15
Méguila
מגילה
19:30
Chahrit
שחרית
7:00
Méguila
מגילה
08:00
Méguila (femmes)
מגילה לנשים
16:30
חול
Chahrit
שחרית
7:00 - 8:00
Chahrit (Dim)
שחרית יום א׳
9:00
Minha (Dim et Ven)
מנחה יום א׳ יום ו׳
13:30
Minha-Arvit
מנחה-ערבית
15mn avant la shkia
(Aujourd'hui 18:12)
Arvit
ערבית
20:00
שבת
Minha
מנחה
18:00
Arvit
ערבית
18:45 - 19:45
Père et fils
אבות ובנים
après le 1er Arvit
Chahrit
שחרית
7:00 - 9:00 - 9:50
Minha
מנחה
17:45
Arvit
ערבית
19:24
6:07
עלות השחר
6:38
טלית
7:40:35
הנץ החמה
9:35
סוף זמן שמע
10:22
סוף זמן שמע גרא
13:03
חצות היום
13:30
מנחה גדולה
16:12
מנחה קטנה
17:19
פלג המנחה
18:27
שקיעת החמה
19:05
צאת הכוכבים
19:39
לילה דרבנו תם