21/10/2017 19:42 ב חשון התשעח
נח
19:38   18:32
הפטרה : ישעיה - ס"ו
כה אמר ה' השמים כסאי ומסיים להשתחות לפני אמר ה
חול
Chahrit
שחרית
7:00 - 8:00
Chahrit (Dim)
שחרית יום א׳
9:00
Minha-Arvit
מנחה-ערבית
18:30
Arvit
ערבית
20:00
שבת
Minha
מנחה
18:15
Arvit
ערבית
19:00 - 20:00
Chahrit
שחרית
7:00 - 9:00 - 9:50
Minha
מנחה
18:00
Arvit
ערבית
19:38
6:46
עלות השחר
7:17
טלית
8:20:17
הנץ החמה
10:10
סוף זמן שמע
10:57
סוף זמן שמע גרא
13:34
חצות היום
14:00
מנחה גדולה
16:38
מנחה קטנה
17:43
פלג המנחה
18:49
שקיעת החמה
19:28
צאת הכוכבים
20:01
לילה דרבנו תם